Adatvédelmi irányelvek

Hatályos: 2019. január 1. napjától

1. Általános rendelkezések

Az Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy rögzítse Mikó F. László (továbbiakban: Szolgáltató), mint a www.mikoart.hu honlap üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

A www.mikoart.hu honlap (továbbiakban: Honlap) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez.

A Honlapon folytatott tevékenységre továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadók a személyes adatok honlapon keresztül történő gyűjtése, kezelése során.

2. Az adatkezelő:

Név:Mikó F. László egyéni vállalkozó
Cím:1038 Budapest, Hegyalja u. 4/a
Adószám:68938400-1-41
Képviselő neve:Mikó F. László
Email cím:info@mikoart.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A Honlapon történő vásárlás során az ott elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybevevőnek (továbbiakban: Felhasználó) a Szolgáltató felé történő megrendeléskor kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

– név

– e-mail cím,

– számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

– szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

– telefonszám

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1 Az adatkezelésre a Honlapon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2 Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, ha a Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4.3 A Szolgáltató törli a szolgáltatás nyújtása során felvett adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt (szerződés meghiúsult, vagy teljesítve lett), vagy az érintett így rendelkezik (megtiltja az adatkezelést). A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezése szerinti, a megrendelések teljesítését követő 30 napig tárolja a megrendelésre vonatkozó adatokat az esetleges panaszok, elállás intézése végett. Ezen határidő leteltét követően törli a felvett adatokat.

4.4 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – amennyiben törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt vásárlást összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 A vásárlás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a vásárlással kezdődik és leiratkozással érhet véget. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az ÁSZF-ben rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő vásárlás során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1 Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.

6.2 Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás érdekében a Szolgáltató informatikust, fuvarozó vállalatot, könyvelőt, ügyintézőt stb. vehet igénybe. Szolgáltató az általa igénybe vett alvállalkozók tevékenységéért a Ptk. szerint felel, de az ő adatkezelési gyakorlatukért nem felelős.

6.3 A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2 Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3 A Felhasználó a jogai gyakorlása érdekében, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos kérdései vonatkozásában az adatkezelőhöz a 2. pontban szereplő elérhetőségein keresztül fordulhat.

7.4 A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Ezekben az esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5 A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint, a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.6 Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a vásárlás során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kárának megtérítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

8.1 A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató, reklám, rendelésekkel kapcsolatos értesítések, stb.) e-mail küldésére.

8.2 Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3 A vásárlás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat kizárólag hatályos erre irányuló jogszabályi felhatalmazás, vagy a jogosult kifejezett írásos hozzájárulása alapján esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.2 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

10. A COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA

Mik a cookie-k?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

Milyen sütiket használunk és miért?

Feltétlenül szükséges cookie:

Ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit.

Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.

A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:

–  Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;

–  Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a weboldalról;

–  Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra.

Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalaink megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalaink használata során.

Teljesítményt biztosító cookie-k:

Információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalainkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát).

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapjaink működését és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

–  Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat

–  Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.

A cookie-k törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.